Aktualności
OGŁOSZENIE - ZBIÓRKA ODPADÓW WIELOGABARYTOWYCH

Pobierz ogłoszenie


Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r.

Pobierz harmonogram


Zbiórka odpadów remontowo - budowlanych (np. wanny, umywalki, okna, drzwi, gruz)

Pobierz ogłoszenie o zbiórce


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego, opon

Pobierz ogłoszenie o zbiórce


Budowa kanalizacji i wodociągu w Gminie Ślemień - etap 3

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
działanie: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
poddziałanie: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT

W grudniu 2020 roku Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. podpisał umowę na dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pod nazwą: „Budowa kanalizacji i wodociągu w Gminie Ślemień - etap 3”.
Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej i podłączenie do niej dodatkowych gospodarstw domowych, jeszcze nie podłączonych, w sołectwach Ślemień i Kocoń. Przedsięwzięcie obejmuje podłączenie łącznie 67 budynków, z czego 66 domostw i 1 obiekt użyteczności publicznej - ETNOPARK w Ślemieniu. W sumie z sieci wodno-kanalizacyjnej skorzysta 164 RLM (na podstawie ewidencji ludności Gminy Ślemień). Łącznie wybudowanych zostanie 4.887 m sieci kanalizacyjnej i 4.282,5 m sieci wodociągowej. Dodatkowo wyremontowana zostanie oczyszczalnia ścieków.
Realizacja inwestycji przyczyni się do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ślemień oraz likwidacji zbiorników bezodpływowych, co wpłynie na zmniejszenie wprowadzania ładunku zanieczyszczeń do gleb i wód powierzchniowych i podziemnych.
Wartość projektu wg aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie z 1 lipca 2022 wynosi:
4 218 751,76 zł,
w tym:
dofinansowanie środkami EFRR: 3 585 939,00 zł.


Zbiórka odpadów remontowo - budowlanych

Pobierz ogłoszenie o zbiórce


Narodowy Spis Powszechny 2021


Przetarg - ogłoszenie o sprzedaży ciągnik rolniczy Zetor Forterra 115

Pobierz ogłoszenie o przetargu

Pobierz załącznik do przetargu - formularz oferty


Przetarg - ogłoszenie o sprzedaży ciągnik rolniczy Zetor Forterra 115

Treść ogłoszenia

Załączniki do przetargu


NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Pobierz plakat informacyjny


Informacja o wyborze oferty.

Pobierz informację


Informacja z otwarcia ofert.

Pobierz informację


Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pobierz informację


OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. informuje, że organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (np. meble, łóżka, dywany, wersalki, zabawki), stolarki okiennej, drzwiowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. lodówki, piece, telewizory) i opon samochodowych i motocyklowych (max. 4 sztuki) w dniach:
- Ślemień - 22-23.03.2021r.
- Kocoń - 24.03.2021r.
- Las – 25.03.2021r.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie odbioru odpadów pod numerem telefonu 33 333 89 85 lub 533 399 595.
Odpady należy wystawić najpóźniej do godz. 7.00 w dniu wywozu. Później wystawione odpady nie będą zabrane !


Zapytanie ofertowe na usługę PN: "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień ETAP 3 wraz z pracami remontowymi na istniejącej oczyszczalni ścieków"

Specyfikacja warunków zapytania

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykluczenia

Oświadczenie w spełnieniu warunków udziału

Zobowiązanie innego podmiotu

Wzór umowy

Wykaz usług

Wykaz osób

Opis przedmiotu zamówienia


OTWARCIE OFERT - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Gminie Ślemień ETAP 3 wraz z pracami remontowymi na istniejącej oczyszczalni ścieków

Pobierz dokument


Harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok

Pobierz Harmonogram


OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. informuje, że organizuje zbiórkę odpadów remontowo - budowlanych

(np. wanny, umywalki, styropian, okna, drzwi, płyty gipsowe, gruz) w dniach 21-23.10.2020r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie ETAP III wraz z pracami remontowymi na istniejącej oczyszczalni ścieków.

Pobierz informację

Pobierz uzupełnienie informacji


Wybór oraz wykaz ofert przetargu Zakładu usług komunalnych na sprzedaż ciągnika BELARUS 820

Wybór oferty

Wykaz ofert

Ogłoszenie przetargu Zakładu usług komunalnych na sprzedaż ciągnika BELARUS 820

Treść ogłoszenia

Załączniki do przetargu


Ogłoszenie dot. zbiórki odpadów wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych i motocyklowych

Treść ogłoszenia


Przetarg nieograniczony PN 1/2020 "Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Gminie Ślemień ETAP 3 wraz z pracami remontowymi na istniejącej oczyszczalni ścieków"

Ogłoszenie o zamówieniu - 27 lutego 2020 r.

SIWZ - IDW

SIWZ - Wzór umowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Projekt budowlany cz.1

Projekt budowlany cz.2

Przedmiar robót - załącznik nr 12 do SIWZ - IDW


Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych i motocyklowych

Pobierz treść ogłoszenia


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż Koparko-ładowarki HSW 9.50M

Pobierz treść ogłoszenia


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon samochodowych i motocyklowych

Pobierz treść ogłoszenia


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o.

Pobierz klauzulę


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pobierz decyzję


Harmonogram odbioru odpadów 2018/2019

Wójt Gminy Ślemień informuje, że został opracowany nowy Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Ślemień na okres od 1.07.2018 r. do 31.12.2019 r. Harmonogram odbioru odpadów

Pobierz - 1 strona

Pobierz - 2 strona


Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Wójt Gminy Ślemień na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2180) ogłasza przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Ślemień do 10 czerwca 2018 roku.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko "Opiekun dzieci niepełnosprawnych"

Pobierz


Zbiórka gabarytów - październik

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że w dniach 24.10.-26.10.2017 r. na terenie gminy Ślemień zostanie przeprowadzona akcja odbioru gabarytów. Zbiórka będzie prowadzona wg następującego harmonogramu:

Ślemień

Kocoń

Las


Harmonogram odbioru odpadów

Został opracowany nowy Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Ślemień na okres od 1.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

Pobierz


Informacja

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr. tel. 333 338 985


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH ŚLEMIEŃ SPÓŁKA Z O.O.

Rada Nadzorcza Zakładu Usług Komunalnych Ślemień spółka z o.o. ogłasza nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Ślemień spółka z o.o. siedzibą w Ślemieniu ul. Za Rzeką 1.

Pobierz


Zbiórka gabarytów

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że w dniach 25.04.-27.04.2017 r. na terenie gminy Ślemień zostanie przeprowadzona akcja odbioru gabarytów. Zbiórka będzie prowadzona wg następującego harmonogramu:

Ślemień

Kocoń

Las

Wywóz gruzu i odbiór leków


Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania Ścieków

Uchwała do taryf

Wniosek o zatwierdzenie taryf


Nowy numer kontaktowy

Nastąpiła zmiana numeru kontaktowego, nowy nr: 533 399 595


Wywóz gabarytów

Poniżej udostępniamy pliki w którym znajdują się wszystkie szczegóły odnoście wywozu gabarytów

Gabaryty Ślemień

Gabaryty Las

Gabaryty Kocoń


Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Ślemień

01.07.2016 r. - 30- 06.2017 r.

Harmonogram do ściągnięcia


Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż samochodu

Informacja o przetargu


Wywóz gabarytów

Poniżej udostępniamy pliki w którym znajdują się wszystkie szczegóły odnoście wywozu gabarytów

Gabaryty Ślemień

Gabaryty Las

Gabaryty Kocoń


AKCJA ODBIORU LEKÓW

Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. informuje, że organizuje zbiórkę przeterminowanych leków w dniu 28 kwietnia 2016r. Odbiór po wcześniejszym zgłoszeniu bezpośrednio od mieszkańca. Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 kwietnia 2016r. pod numerem telefonu 33 333 89 85 Nie wystawiamy leków z uwagi na charakter odpadu !!!


AKCJA WYWOZU GRUZU

Zakład Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. informuje, że organizuje zbiórkę gruzu budowlanego. Odbiór gruzu odbywać się będzie w dniu 28 kwietnia 2016r. po wcześniejszym zgłoszeniu. Odbiór realizowany jest bezpośrednio z posesji mieszkańca. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 kwietnia 2016r. pod numerem telefonu 33 333 89 Odbierany będzie czysty gruz bez zanieczyszczeń papą, odpadami komunalnymi, bioodpadom, regipsami, styropianem. Pierwszy m3 jest bezpłatny, pozostałe ilości gruzu będą refakturowane zgodnie z cennikiem BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu

Poniżej udostępniamy plik w którym znajdują się wszystkie szczegóły odnoście przetargu

Plik pdf

Oferta do przetarguWielki Piątek

data:02.04.2015r.

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych w Ślemieniu Sp. z o.o.
informuje, że w dniu 03.04.2015r. zakład pracuje do godziny 13:00

Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy naszym klientom oraz wszystkim mieszkańcom zdrowych spokojnych i radosnych świąt
Prezes Zarządu
Łukasz Gibas


AKCJA GABARYTY

data:13.03.2015r.

Zakład Usług Komunalnych w Ślemieniu Sp. z o.o.
ogłasza zbiórkę gabarytów

W Y W O Z O W I P O D L E G A J Ą :

  • stare meble, okna, drzwi, dywany,
  • piece, sprzęt grzewczy i wszelkiego rodzaju złom,
  • zużyte ogumienia,
  • urządzenia elektryczne i elektroniczne ( lodówki, pralki, radia, telewizory) – kompletne
  • oraz wszystkie duże elementy które nie mieszczą się w kuble

Prosimy o zgłaszanie gabarytów do dnia 20.03.2015 pod numerem tel. 33 333 8985 lub 881743635

Wywóz gabarytów będzie w dniach:

  • Las - 23 marca 2015r
  • Kocoń - 24 marca 2015r.
  • Ślemień - 25 marca 2015r.

Gabaryty Las

Gabaryty Kocoń

Gabaryty Ślemień


Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

data:24.02.2015r.

Zakład Usług Komunalnych w Ślemieniu Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko prezesa zarządu.

Termin składania ofert upływa dnia 3 marca 2015r

Warunki udziału w postępowaniu oraz tekst ogłoszenia o konkursie dostępny w załączonym pliku

Pobierz ogłoszenie

Ogłoszenie wyników konkursu


Mammobus w lecznicy

data:4-08-2014

Na terenie lecznicy w dniu 6 sierpnia będzie można wykonać badanie mammograficzne. Rejestracja telefoniczna pod numerem 58 325 76 02 lub 58 325 76 05

Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi są objęte panie między 50 a 60 rokiem życia, które nie miały wykonywanych badań w ciągu ostatnich dwóch lat.


Wymiana drzwi - lecznica

data:29-07-2014

Spółka zawarła umowę na wymianę drzwi wejściowych frontowych i bocznych. Wymienione również zostanie oświetlenie na korytarzu oraz założone zostaną domofony i skrzynki pocztowe.

W najbliższych miesiącach planujemy malowanie korytarzy.


Podłączenie wody

data:27-07-2014

Zakończyliśmy testowanie szczelności na odcinku wodociągu ul. Dębowa i Leszczynowa. W najbliższych dniach zakończymy płukanie wodociągu oraz podłączanie budynków lezących wzdłuż tych ulic do sieci.


Remot w budynkach mieszkalnych

ZUK Ślemień Sp. z o.o. rozpoczął prace związane z wymianą stolarki okiennej w byłej lecznicy dla zwierząt, w której obecnie znajduje się dziewięć mieszkań oraz gabinet stomatologiczny.

W zakresie prac jest usunięcie starych okien oraz założenie nowych plasikowych okien wraz z parapetami zewnętrznymi. Ponadto prace mają być wykonane w taki sposób aby było można wykonać ocieplenie budynku bez kolejnej wymiany parapetów.

Planowane zakończenie prac ustalono na połowę sierpnia 2013r.


Woda na ul. Za Wodą i Wspólnej

ZUK Ślemień Sp. z o.o. podiął działania zmierzające do podłaczenia mieszkańców do wody z ujęcia Frydziowski dla ul. Za Wodą oraz ul. Wspólnej

W związku z płukaniem tej części wodociągu istnieje możliwośc nieodpłatnego korzystania z wody do celów gospodarczych (mycie samochodów, podlewanie trawników). Po płukaniu wodociągu zostanie wykonane badanie wody zatwierdzone przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Żywcu.

Planowane zakończenie prac ustalono na wrzesień 2013r.

Klientom korzystającym z wody z rurociągu wykonanym w etapie I zadaniu I dostarczana jest woda zdatna do picia potwierdzona badaniem wykonanym przez akredytowane labolatorium

O chęci korzystania z wody proszę zgłaszać się do ZUK Ślemień Sp. z o.o. w celu ustalenia terminu udostępnienia wody


Woda z ujęcia na ul. Jodłowej

ZUK Ślemień Sp. z o.o. współpracje z Urzedem Gminy w Ślemieniu w sprawie podłaczenia studni głębinowej do sieci wodociągowej.

Wykonane zostanie połaczenie studni z pompowią wody na ul. Widokowej, która to podniesie ciśnienie ody w okolicach Rynku i powyżej Rynku. Na ul. Jodłowej powstanie stacja kontenerowa do uzdatniania wody

Wydajność studni została określona na 16,8 m3 / dobę co pozwoli na zaopatrzenie w wodę 50 mieszkań. Z racji niskiego poboru wody (własne ujęcia) pozwoli to rozwiązać problem w zaoparzenie w wodę dla Ślemienia a nawet w przyszłości przysiółka Ceretnik.